เข้ารับรางวัลงาน เชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย

กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรม “งานเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

และได้เชิญทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเข้ารับรางวัล

โดยมี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เข้าร่วมงาน

2022 Healthcare Expo Taiwan

 

 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้รับเชิญจาก Chung-Liang Chien, Ph.D. CEO, Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI), Taipei, Taiwan

ให้เข้าร่วมงาน 2022 Healthcare Expo Taiwan ที่จัดขึ้น ณ Taipei Nangang Exhibition Center ตั้งแต่วันที่ 1-4 December 2022

 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ (อุปนายกที่ 3)

ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

Hospital Management Asia 2022

 

 

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน และคณะกรรมการบริหารสมาคมรพ.เอกชน เข้าร่วมงาน Hospital Management Asia 2022

7-8 September 2022 (with pre-event workshop on 6 Sep)| Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand

 

 

พ.ญ.ประภา วงศ์แพทย์ ได้ขึ้นรับรางวัล  

Lifetime Achievement Award – รางวัลสำหรับผู้ประสบความสำเร็จงานในชีวิต 

องค์กรที่มอบรางวัลให้ คือ HMA – Hospital Management Asia

 

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา International Trade & Health Conference 2017

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง International Trade and Health Conference 2017 (ITH) ในการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2017

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดอบรมมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ (FMS) 9 November 2017

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดอบรมมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ (FMS) โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน JCI มาให้ความรู้ และข้อมูลในมาตรฐานของ JCI edition 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างมาก จัดอบรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Avani Atrium Bangkok : โดยวิทยากร Mr. Michael Chihoski- consultant Joint Commission International, Mr. John Yoon- Director Asia-Pacific Joint Commission International, Mr.Chayan Sansudjai โดยในงานนี้ นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช-นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน, นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ นายแพทย์ไพรัช เจาฑะเกษตริน เป็นผู้เปิดโครงการอบรม

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาลครั้งที่ 20

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาล ครั้งที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ประชุมกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ให้การต้อนรับสมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศญี่ปุ่น MEJ (Medical Excellence Japan)

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ กรรมการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมเครื่องมือแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น MEJ (Medical Excellence Japan) ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในครั้งนี้ทางสมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอ นวัตกรรม และ ความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วย