สมาคมโรงพยาบาลเอกชนขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ (อุปนายกที่ 3)

ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย