สมาคมโรงพยาบาลเอกชนขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ (อุปนายกที่ 3)

ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

Hospital Management Asia 2022

 

 

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน และคณะกรรมการบริหารสมาคมรพ.เอกชน เข้าร่วมงาน Hospital Management Asia 2022

7-8 September 2022 (with pre-event workshop on 6 Sep)| Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand

 

 

พ.ญ.ประภา วงศ์แพทย์ ได้ขึ้นรับรางวัล  

Lifetime Achievement Award – รางวัลสำหรับผู้ประสบความสำเร็จงานในชีวิต 

องค์กรที่มอบรางวัลให้ คือ HMA – Hospital Management Asia