แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา International Trade & Health Conference 2017

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง International Trade and Health Conference 2017 (ITH) ในการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2017

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดอบรมมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ (FMS) 9 November 2017

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดอบรมมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ (FMS) โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน JCI มาให้ความรู้ และข้อมูลในมาตรฐานของ JCI edition 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างมาก จัดอบรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Avani Atrium Bangkok : โดยวิทยากร Mr. Michael Chihoski- consultant Joint Commission International, Mr. John Yoon- Director Asia-Pacific Joint Commission International, Mr.Chayan Sansudjai โดยในงานนี้ นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช-นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน, นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ นายแพทย์ไพรัช เจาฑะเกษตริน เป็นผู้เปิดโครงการอบรม

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาลครั้งที่ 20

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาล ครั้งที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560