แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา International Trade & Health Conference 2017

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง International Trade and Health Conference 2017 (ITH) ในการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2017

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดอบรมมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ (FMS) 9 November 2017

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดอบรมมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ (FMS) โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน JCI มาให้ความรู้ และข้อมูลในมาตรฐานของ JCI edition 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างมาก จัดอบรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Avani Atrium Bangkok : โดยวิทยากร Mr. Michael Chihoski- consultant Joint Commission International, Mr. John Yoon- Director Asia-Pacific Joint Commission International, Mr.Chayan Sansudjai โดยในงานนี้ นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช-นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน, นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ นายแพทย์ไพรัช เจาฑะเกษตริน เป็นผู้เปิดโครงการอบรม

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาลครั้งที่ 20

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร การอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาล ครั้งที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ประชุมกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ให้การต้อนรับสมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศญี่ปุ่น MEJ (Medical Excellence Japan)

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ กรรมการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมเครื่องมือแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น MEJ (Medical Excellence Japan) ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในครั้งนี้ทางสมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอ นวัตกรรม และ ความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารงานโรงพยาบาล (HMIDI)  ได้จัดงานเปิดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ โครงการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงพยาบาล ในหัวข้อ หลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) รุ่นที่ 1 เป็นโครงการจัดอบรมทั้งหมด 5 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้จะจัดทั้งหมด 9 รุ่น