เข้ารับรางวัลงาน เชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย

กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรม “งานเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

และได้เชิญทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเข้ารับรางวัล

โดยมี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เข้าร่วมงาน