การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

พร้อมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ระบบสาธารณสุขภาครัฐในทศวรรษหน้า”โดย..นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
04
01
02
06
05
08
07
10
09
12
11
13