โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารงานโรงพยาบาล (HMIDI)  ได้จัดงานเปิดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ โครงการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงพยาบาล ในหัวข้อ หลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) รุ่นที่ 1 เป็นโครงการจัดอบรมทั้งหมด 5 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้จะจัดทั้งหมด 9 รุ่น